Sunday, October 9, 2011

China Line-up for MAG Qualifications


FX: Chen Yibing, Teng Haibin, Zhang Chenglong, Zou Kai, Feng Zhe
PH: Chen Yibing, Guowei Yang, Zhang Chenglong, Teng Haibin, Zou Kai
SR: Feng Zhe, Guo Weiyang, Teng Haibin, Chen Yibing, Zhang Chenglong
VT: Teng Haibin, Zou Kai, Chen Yibing, Zhang Chenglong, Feng Zhe
PB: Zou Kai, Guo Weiyang, Zhang Chenglong, Teng Haibin, Feng Zhe
HB: Guo Weiyang, Teng Haibin, Zhang Chenglong, Zou Kai, Feng Zhe

No comments:

Post a Comment