Friday, November 12, 2010

Chinese Gymnastics WAG coaches team

Lu Shanzhen (head coach) & Liu Qunlin(retired since Dec. 2009)
Liu QunLin
(Liu Qunlin)

Since Liu's retirement, it is said that Lu Shanzhen doesn't personally coach any gymnasts any longer (except Cheng Fei?). And their old gymnasts like Yang Yilin and He Ning were passed to Coach Wang Liming & Sun Haiou. Gymnasts coached by this team include Cheng Fei, Zhang Nan, Liu Xuan, Yang Yun, Bi Wenjing, Kui Yuanyuan, Meng Fei, Sang Lan, Shun Xiaojiao.

Liu Guichen & He Hua
(Liu Guichen, Fan Ye & He Hua in 2003)

The best bar workers usually are from this team. Gymnasts they are coaching include He Kexin, Tan Sixin, Jiang Tong, Zeng Siqi. Retired gymnasts from this team: Li Ya, Mo Huilan, Fan Ye, Ling Jie etc.

Wang Qunche& Xu Jinglei
(Wang Qunche, Pang Panpan & Xu Jinglei in 2006)

Current gymnasts: Sui Lu, Zhang Yufei etc.
Some well-known retiree- Pang Panpan, Dong Fangxiao, Huang Mandan

Xiong Jingbin & Zhang Xia
(Xiong Jingbin)


(Zhang Xia)

Jiang Yuyuan and Deng Linlin, among some others, are currently in this team. Lu Li was one of the first gymnasts Xiong coached in national WAG team.

Wang Liming & Sun Haiou
Current gymnasts: He Ning, Huang Qiushuang , Wu Liufang, Wang Xi, Cheng Shihua, Zhang Yujiao etc.

2 comments:

  1. Huang Mandan is no longer competing! :)

    ReplyDelete