Saturday, June 18, 2011

2011 Junior National Championship WAG AA Podium

(Photo Courtesy: 尐s-釹孑 -Zhejian WAG Team Coach)

1. Zeng Siqi
2. Huang Huidan
3. Lou Nina

Well deserved 1st and 2nd place. What a nice surprise to see Lou Nina take the bronze. She is an excellent BBer, and capable of a decent FX routine- another nice gymnast Zhejian team has.
Her BB routine from AA (vid via winnieloo) . Also check out Lou's BB and FX performance from national championship and eastern regional earlier this year.

EF Qualifiers:

VT:
Li Yiting
Zhou Qiaohong
Wang Wei

UB:
Huang Huidan
Zeng Siqi
Wang Mengjia
Lu Meihong
Dong Yanting
Yang Hong
Luo Peiru
Zhang Yiqiang

BB:
Lou Nina
Shang Chunsong
Zhao Wenqing
Zeng Siqi
Dong Yanting
Chen Siyi
Zhang Qing
Lu Meihong

FX:
Zeng Siqi
Zhang Qing
Sun Dongwei
Huang Huidan
Shang Chunsong
Zeng Panpan
Li Yiting
Xie Wenwei

2 comments: